ZWROT

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.


1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sklep nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sklepu należy dostarczenie Klientowi rzeczy wolnej od wad.

2. Sklep odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Klient reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być składane pod adresem: sklep@rosyine.com

3. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie emailem na adrs sklep@rosypine.com.

4. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.Adres zwrotu zostanie podany po wykazaniu woli odstąinia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klient o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klient o konieczności poniesienia tych kosztów.