REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU
I. Postanowienia ogólne
1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://rosypine.com zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest firma Dandelion pride LTD .z siedzibą w Liverpolu.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty
elektronicznej:
sklep@rosypine.com lub pod nr tel.: 577247920
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
4. Właściciel rosypine.com zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem rosyine.com prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący
do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym.
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
8. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane
teleinformatyczne; dostęp do sieci Internet; adres poczty email.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem
www.rosypine.com /pliki-cookies i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
IV. Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji samodzielnie.
2. W wyniku rejestracji klient otrzyma zindywidualizowany login oraz hasło do logowania.
3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
4. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
8. Zarejestrowany Klient ma możliwość: dostępu do statusu oraz historii zamówień; otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych; informacji o możliwości udziału w promocjach i
konkursach; zamówienia Produktu, zmiany swoich danych; zmiany swojego hasła; sprawdzenia
swoje zamówienia; całkowitego usunięcia swojego konta.
9. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
V. Realizacja zamówień
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.
2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

6. Klient składa zamówienie w następujący sposób: wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka; podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy; wybór formy dostawy i płatności; zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „kupuję i płacę”; wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta.

9. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
10. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres:
sklep@rosypine.com ,lub telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.:577247920
11. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 10., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
12. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt.11., powinien podać: nazwę i ilość produktów; imię i nazwisko odbiorcy; dokładny adres dostawy; numer telefonu kontaktowego; adres e-mail zamawiającego.
13. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
14. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera: dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu; opis produktu; jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów; cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i
dostawy); formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji; sposób płatności; informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni; informację o prawie do rękojmi; w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
15. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Zamówienie będzie zrealizowane dopiero w momencie zaksięgowania przez Sklep zapłaty za Zamówienie.
17. Zamówienie zostanie anulowane, jeżeli Sklep nie odnotuje wpłaty za złożone Zamówienie w terminie 8 dni od jego złożenia.
VI. Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie: przelewu bankowego; za pobraniem.
VII. Ceny
1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
VIII. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnego na stronie Sklepu, są to: dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu; opis produktu; jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów; cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i
dostawy); formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji; sposób płatności; informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni; informację o prawie do rękojmi; w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni; przelewu bankowego; za pobraniem .
2. Termin dostawy wynosi do 48 godzin od momentu złożenia poprawnego zamówienia zaakceptowanego przez firmę Dandelion pride.ltd.chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu dostawy .
IX. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sklep nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sklepu należy dostarczenie Klientowi rzeczy wolnej od wad.
2. Sklep odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Klient reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być składane pod adresem:sklep@rosypine.com

3. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres email:sklep@rosypine.com

4. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6,. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klient o konieczności poniesienia tych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

X. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
XI. Pozostałe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: rosypine.com

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny .lub przez Sąd powszechny.